Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies oraz Regulamin

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://largo.pro

Administratorem strony jest Rafał Borowiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LARGO Rafał Borowiec, z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Nowy Świat 54a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 120 099 250, posługujący się numerem NIP 8681664187

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail kontakt@largo.pro oraz pod numerem telefonu 79 29 100 76

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

AdministratorRafał Borowiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LARGO Rafał Borowiec, z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Nowy Świat 54a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 120 099 250, posługujący się numerem NIP 8681664187,

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://largo.pro

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,Franklina Roosevelta 22,60-829 Poznań

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,Franklina Roosevelta 22,60-829 Poznań ; NIP: 7822622168 ; REGON: 364261632; KRS: 0000612359 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 ; NIP: 677-00-65-406, w ramach którego generowane i wysyłane są do do Użytkowników faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

więcej

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

kod śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony,  prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.